משפט פלילי - המשך

תחום המשפט הפלילי עובר תהפוכות רבות בתקופתנו. המשפט הפלילי הקלאסי עסק ביחס שבין חריגי החברה לבין האנשים המהוגנים. המשפט הפלילי התייחס לאירוע נקודתי, במקום ובשעה, בדרך כלל אלים, שבו עבר אדם את גבול ההגינות וביצע עבירה.

העבריין הקלאסי, לצורך הדוגמה החזיק בידו אקדח מעשן, וידיו היו מוכתמות בדם קורבנו. המשפט הפלילי הקלאסי עסק בהוכחת ביצועה של אותה עבירה נקודתית, ובעונש הראוי לעבריין. העבירות, שהיו כולן תוצאה של התנהגות אסורה, הוגדרו ואוגדו בחוק העונשין.


הדור השני למשפט הפלילי

התפתחות המשפט הפלילי לעידן אותו נכנה "הדור השני", הוא מעין דור ביניים, עסקה בעבירות שאופיינו לא בהתנהגות רגעית, אלא בניצול הזדמנויות לייצר רווח באמצעים שונים. במקרה זה אינו אורב העבריין לקורבנו ביער, אלא מנצל בעיקר יחסי אימון ונאמנות כדי, על בסיס מרמה, להצמיח לעצמו רווחים. ב"דור השני" של החוק הפלילי העבריין פוגע בתאגיד הסומך עליו או ברשויות הממשל, שאפשרו לו לנצל את תחכומו.


בצידם של עבריינים אלה התפתחו גם עברייני השחיתות, אשר זכו כולם לכינוי צווארון לבן. לעבריין בן דור הביניים, בנוסף לעקרונות קודמים של המשפט הפלילי, שוייכו עבירות סל בחוק העונשין. עבירות אלה הינן בעיקר הפרת אימונים, קבלת דבר במרמה, שוחד ונגזרותיהן.הדור השלישי לחוק הפלילי
ב"דור השלישי" להתפתחות המשפט הפלילי החוק מהווה בעיקר כלי שלטוני המשרת את המדינה ביחסיה עם תאגידים וגופים כלכליים. העבריין הוא אורגן של תאגיד האחראי לפעילות התאגיד, מכוח חוקים חיצוניים לחוק העונשין. העבירות מתייחסות כולן לחובות המוטלות על התאגיד, בחוקים חיצוניים לחוק העונשין.

בעוד שהעבריין הקלאסי ביצע מעשה אסור (Actus Reus), שהוא יסוד פיזי של התנהגות פלילית, שמשמעה סכנה של ממש לאינטרס הציבורי, עבריין דור הביניים ביצע מעשה, אשר כשלעצמו יכול היה להיות תמים, כמו חתימה על מסמך, הצגתו, העלאת נושא בדירקטוריון או העברה כספית. רק בדיעבד הסתבר המעשה כאסור והוגדר כעבירה .


עבריין הדור השלישי מבצע את המעשה האסור, לא על ידי התנהגות כלשהי או פעולה שהוא מבצע בעצמו. במקרה זה התאגיד הוא שעבר על הוראת החוק, והמעשה הפיסי קיבל ביטוי לגליסטי. כך תאריך הדיווח לרשויות המס, היעדר רישיון בניה, אי דיווח לבורסה על פרט מהותי ( ומהו פרט מהותי?...)


העבריין מן הדור השלישי מבצע את העבירה בכך שאינו פועל. זאת להבדיל מהעבריין בדור הראשון שביצע פעולה המוגדרת כעבירה. רבות מהעבירות, הקשורות לדור השלישי, מאיימות ישירות על רכושו החשוב ביותר של התאגיד המודרני, הוא הזיכיון. עבור מפעיל סלולארי או בנק הזיכיון להפעלת הפעילות הוא בעצם רכושם החשוב ביותר. בעבר הרכוש החשוב ביותר היה קרקע או קניין כלשהו, העבריין תקף את הקניין על ידי גניבה, בהמשך הפך הקניין הרוחני להיות בעל המשקל, העבריין במקרה זה גנב את הידע או חטא בחוסר נאמנות. בדור השלישי, הזיכיון הוא הרכוש המשמעותי ביותר של התאגיד.סוגי ההגנה
לעבירות השונות שתוארו לעיל, בהתייחס לדורות השונים על סוגיהם, נדרשים שלושה סוגי הגנה שונים:

1. 
עבור עבריין מן הדור הראשון המפעיל כוח ישיר על גוף או על רכוש נדרשת הגנה תואמת, כוחנית 
     וישירה במטרה לקעקע את הראיות, לערער את תוקפן ולהוכיח כי אינן בנות תוקף. כפי שפועל  
     העבריין כלפי הגוף או הרכוש, כך על הסנגור לתקוף את בדיקת ה- DNA, או את בדיקת
     המעבדה, על מנת להוכיח כי אין בתוצאותיהן כדי להרשיע את הנאשם.


2. ההגנה על מבצע עבירה מן הדור השני צריכה להיות זהה למבנה החוק הפלילי מהדור השני. 
    הגנה הבנויה על תחכום, ומצליחה להקנות פרשנות נוספת וסבירה להתנהגות כלשהי, בלתי
    חוקית לכאורה. זאת במטרה לנסות להוכיח כי כוונת מבצע הפעולה הייתה חיובית. כוונת המעשה
    לא הייתה כוונת זדון מאחורי המעשה ואין סיבה להטיל דופי בהגדרת הנאמנות של הנאשם.


3. בהגנה על נאשם בעבירה מהדור השלישי שני העקרונות הראשונים אינם רלוונטיים ואף מזיקים. 
    ההגנה בעבירות אלה מבוססת על ניתוח חוקי וחוקתי של הסעיף בחוק, עליו נטען כי הפרתו הביאה
    לעבירה הפלילית. ניהול ההגנה מבוסס כולו על שקיפות מוחלטת, בדיוק כפי שנדרש לפעול גוף
    המחזיק בזיכיון רגולטורי.משרד נאור - אפשטיין
, הפועל בחזית העשייה המשפטית, מתמחה בשלושת הרבדים הללו וניהל תיקים בהגנה על נאשמים בעבירות המשתייכות לכל אחד משלושת הדורות.


בתחום הפלילי טיפל משרד נאור - אפשטיין, בפרשות הפליליות שנוהלו במסגרת פרשת הדיסקונטאים, פרשת אסון התקרה במקיף ו' בבאר-שבע, פרשת השוחד בבי"ח וולפסון, פרשת השוחד בוועד העובדים של התעשייה האווירית, ניהול משפטו של השר לשעבר ד"ר גונן שגב, ניהול משפטו של ד"ר אבן חן, מי שהיה נשיא שלוחת אוניברסיטת לאטביה בישראל, ניהול משפטי מר שמעון אלגרסי מי שהיה מ"מ ראש העיר אילת, ניהול משפטו של אורי שני, ועוד.